Dom i Ogród

Ukształtowanie i rodzaj podłoża, a budowa domu

Ukształtowanie i rodzaj podłoża, a budowa domu

Podłoże działki ukształtować można na pierwszym etapie budowy. Kwestia ta bywa podyktowana specyficznymi warunkami terenowymi, na które inwestor nie ma wpływu. Może też wynikać z indywidualnej wizji zagospodarowania. W każdym przypadku ukształtowanie terenu wiąże się z pewnymi zmianami w stosunku do stanu istniejącego. Element ten powinien być zawarty w projekcie zagospodarowania działki lub terenu, będącym częścią projektu budowlanego. Odpowiednie ukształtowanie podłoża wpływa zarówno na koszt budowy domu, jak i komfort pracy.

Charakterystyka gruntów

Podstawę do zbudowania wytrzymałego domu stanowi wybór odpowiedniego fundamentu. Z rodzajem podłoża przeznaczonego do stawiania budynku należy się zapoznać jeszcze przed zaplanowaniem projektu architektonicznego. Wyróżnić można cztery główne grupy gruntów – naturalne, wulkaniczne, organiczne i nasypowe. Pierwsze z nich podzielić można na drobnoziarniste iły i pyły, gruboziarniste żwiry i piaski oraz bardzo gruboziarniste głazy i kamienie. Do wulkanicznych zaliczają się głazy wulkaniczne, tuf, skoria, pumeks czy piasek wulkaniczny. Grunty organiczne zawierają substancje organiczne i dotyczą m.in. torfu, humusu czy węgli. Grunty nasypowe zwane są również antropogenicznymi. Mogą być stworzone w sposób kontrolowany przez człowieka, bądź też powstawać na skutek naturalnych procesów nasypowych. Rzadko kiedy grunt pod budowę domu jest jednorodny. Konieczne jest zatem wykonanie badań określających procentową zawartość konkretnych frakcji oraz ich średni poziom uziarnienia.

Nasypywanie gruntu

Jedną z metod kształtowania gruntu jest nasypywanie. Rozwiązanie to stosuje się w sytuacji, gdy poziom wód na działce jest wysoki i budowa domu wymagałyby wkopywania się w głąb celem postawienia fundamentów. W takim przypadku stawia się je na poziomie terenu i dookoła obsypuje ziemią. Powstałe w ten sposób wzniesienie kryje nie tylko ściany i łatwy fundamentowe, ale również piwnice. Dom pod klucz na podwyższeniu warto wybudować także w celu uzyskania widoku na określony krajobraz, niewidoczny z niższego poziomu. Zaletą tego rozwiązania jest z reguły lepsze nasłonecznienie wnętrz. Warto pamiętać, że zmiana rzędnej wysokości terenu po uzyskaniu pozwolenia na budowę to odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego. Nasypanie gruntu lepiej zaplanować wcześniej i zadbać o uwzględnienie odpowiednich informacji w dokumentacji budowlanej.

Obniżanie terenu

Rozwiązaniem dużo mniej korzystnym od podwyższania jest obniżanie terenu, które z reguły realizuje się wyłącznie w razie konieczności. Znajduje zastosowanie na przykład na małych lub zbyt wąskich działkach, które często utrudniają zaplanowanie garażu przy domu. W takim przypadku konieczne jest usytuowanie go w części podziemnej. Celem zapewnienia bezpiecznego i wygodnego dojazdu, należy łagodnie obniżyć teren od poziomu zero do progu bramy garażowej. Podobne zagospodarowanie terenu może być konieczne w przypadku piwnicy zagłębionej w gruncie i potrzeby przeznaczenia którego z pomieszczeń na cele mieszkalne. Zgodnie z przepisami jedna ściana takiego pomieszczenia powinna mieć okno i być całkowicie odsłonięta. Zwykle instaluje się duże okno, które prowadzi na taras naziemny zlokalizowany w obniżeniu.

Usuwanie i formowanie wzniesień

Z podłoża nie da się usunąć naturalnych skarp, jednak pagórki zwykle można zlikwidować. W tym celu stosuje się koparkę, która stopniowo ładuje usuwaną ziemię na wywrotkę. Mniejsze wzniesienia da się zniwelować spychaczem. Podniesienie poziomu terenu jest nieznaczne, dlatego nie ma potrzeby załatwiania żadnych formalności. Do tak ukształtowanego podłoża można dużo łatwiej dopasować projekty domów. Na stronie https://new-house.com.pl/budowa-domu znajduje się praktyczny kalkulator budowy domu. Pozwala on na wyliczenie szacowanych kosztów inwestycji z uwzględnieniem różnych parametrów terenowych. Warto pamiętać, że wzniesienia podłoża można też formować. Najlepiej wykorzystać w tym celu ziemię z wykopów, np. pospółkę będącą połączeniem żwiru i piasku.

Similar Posts